برای اجاره و فروش تجهیزات، فرم زیر را تکمیل کنید.    برای آشنایی بیشتر با تجهیزات، می توانید از

    صفحه ی تجهیزات سایت موسسه ناجیان فرشته سا – نفس 

    دیدن فرمایید.