تعمیر کلیه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی بصورت شبانه روزی در محل انجام می گیرد

شرایط :

بصورت 24 ساعته می باشد.

نحوه ارائه خدمات:

با شماره 09198243400 تماس گرفته و در صورت عدم دسترسی پیام داده و یا در خواست خود را در سامانه ثبت نماید