می توانید درخواست خود را با استفاده از فرم در انتهای صفحه برای ما ارسال کنید.

🟢معرفی انواع خدمات پرستاری در منزل

در بسیاری از خانواده ها که با بیماری دست و پنجه نرم میکنند نگه داری از بیمار مسئولیت بزرگی را برای خانواده
بیمار به وجود می آورد خدمات ارائه شده برای بیمار در منزل می تواند باعث رفاه و آسایش حال بیمار و خانواده بیمار
می شود.مرکز نویدبخشان سالمت با ارائه ی خدمات پرستاری برای بیمار در منزل به شما این اطمینان را می دهد که
پرستاری با تجربه و آموزش دیده از بیمار شما مراقبت میکند پرستار بیمار فردی است که دوره های آموزشی و تجربی
را در دانشگاه سپری کرده و در زمینه مراقبت از بیمار متخصص می باشد و میتواند مطابق با دستورات پزشک عمل
کند.

پرستاران مرکز نویدبخشان سالمت می توانند درمحیط بیمارستان ودرمحیط منزل ارائه خدمات
دهند.امروزه مراقبت پرستار از بیمار در منزل به دلیل راحتی بیمار و اعضای خانواده در مقایسه با بستری شدن در
بیمارستان اولویت بیشتری دارد و خانواده با اجازه پزشک میتوانند
ازبیمار خود در منزل مراقبت کنند با فراهم بودن تجهیزات پزشکی درمنزل برای ارزیابی مداوم عالئم حیاتی وضعیت
سالمتی بیمار امکان مراقبت از بیمار در منزل وجود دارد و نسبت به مراقبت در بیمارستان اولویت بیشتری دارد.
شرح وظایف پرستار در منزل:
1( پرستار در منزل برنامه مراقبتی را روزانه تنظیم میکند.
2( به وضعیت بهداشتی بیمار نظارت میکند.
3( کمک و نظارت بر تغذیه بیمار با توجه به رژیم غذایی مناسب بیمار را انجام میدهد.
4( انواع تزریقات را انجام میدهد.
5( تغذیه با گاواژو انجام میدهد.
6( از سوند بیمار مراقبت کرده و سونداژ را انجام می دهد.
7(از زخم دیابتی بیمار مراقبت میکند.
8( از زخم و بخیه بیمار مراقبت میکند.
9( به پیشگیری از زخم بستربیمار توجه میکند و مراقبت از زخم را انجام میدهد.
11( تغییر پوزیشن بیمار برای جلوگیری از زخم بستر را انجام میدهد.)هر 2 ساعت(
11( به حرکت و جابه جایی بیمار کمک کند.
12( درد بیمار را مدیریت میکند.
13( بهداشت روزانه بیمار را کنترل میکند.

اهمیت استفاده از خدمات پرستار بیمار در منزل:

مهمترین مزیت استفاده از خدمات پرستاری در منزل احساس امنیت و آرامش خاطر بیمار میباشد و همچنین بطور
مستقیم به وضعیت بهبودی بیمار نظارت میکند.
مزیت دیگر استفاده از این خدمات مقرون به صرفه بودن مراقبت در منزل در مقایسه با بیمارستان میباشد.
محیط بیمارستان آلوده میباشد و در صورت بستری شدن در بیمارستان امکان عفونت بیمار زیاد است در حالی که
پرستاری در منزل این مشکالت را نخواهد داشت.
خدمات پرستاری ارائه شده از طرف پرستاران در این مرکز:
1( پرستاری و مراقبت از بیمارانICU
2( پرستاری و مراقبت از بیماران CCU
3( پرستاری و مراقبت از بیماران با سابقه سکته مغزی
4( پرستاری و مراقبت از بیماران سرطانی
5( پرستاری و مراقبت از بیماران قلبی
6( پرستاری و مراقبت از بیماران اعصاب و روان
7( پرستاری و مراقبت از بیماران MS
استخدام پرستار در منزل باید چه شرایطی داشته باشد:
شما برای استخدام پرستاری در منزل باید به یک مرکز ارائه خدمات پرستاری در منزل معتبر که دارای
مجوز از وزارت بهداشت و درمان میباشد مراجعه کنید و مرکز خدمات پرستاری نوید بخشان سالمت از
این مراکز معتبر است که پرستارها آموزش ها و دوره تخصصی الزم را گذارنده و با تایید فاکتورهای
مهارتی و رفتاری و اخالقی معرفی گردید

🟢معرفی انواع خدمات پزشکی در منزل

می توانید با استفاده از این فرم درخواست خود را ارسال کنید

 تا کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند.